بازنویسی کامل و عمیق متون

بیشتر موسساتی که امر بازنویسی مقاله انگلیسی را انجام می‌دهند، امکان استفاده از نرم‌افزار آی‌تنتیکیت را ندارند. این موسسات بعد از دریافت فایل مقاله مشتریان خود، اقدام به بازنویسی مقاله می‌کنند و تمام آن را تغییر می‌دهند و سعی می‌کنند که به شیوه‌های خود، متن را کاملا پارافریز نمایند.

بدیهی است که در این روش، شباهت‌های احتمالی متن به مقالات دیگر و متونی که در پایگاه داده نرم‌افزاری مانند آی‌تنتیکیت وجود دارد، مشخص نخواهد شد و حتی با پارافریز چندباره اثر از سوی ویراستاران و کارشناسان موسسات هم، کماکان امکان وجود شباهت میان متن اصلی و متون دیگر وجود دارد.

اگر بخواهیم دقیق‌تر درباره محاسبه قیمت پارافریز مقاله برایتان بگوییم، باید به این نکته مهم اشاره کنیم که استفاده از نرم‌افزار در تشخیص بخش‌هایی از مقاله‌تان که مشابه مقالات دیگر است، باعث می‌شود که به جای پارافریز کلی متن، کارشناسانفقط به سراغ همان بخش‌ها بروند و با اصلاح و بازنویسی‌شان، متن را از متهم‌شدن به سرقت ادبی نجات دهند.

مثلا اگر مقاله‌ای ۱۰۰۰ کلمه‌ای داشته باشید و نرم‌افزار آی‌تنتیکیت مشخص کند که ۴۰۰ کلمه از آن حاوی سرقت ادبی است، فقط همین بخش از مقاله بازنویسی خواهد شد و بدیهی است که فقط هزینه پارافریز مقاله آن بخش از شما دریافت می‌شود.